Wij zijn de enige beroepsopleider in Nederland die de opleiding voor Wand- en Plafondmonteur aanbieden !!

Privacy- en cookieverklaring

BOVO beroepsopleidingen, gevestigd aan de Aziëlaan 3, 7681 NC te Vroomshoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BOVO beroepsopleidingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– gegevens van onderwijsinstelling
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BOVO beroepsopleidingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BOVO beroepsopleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling (salaris)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– BOVO beroepsopleidingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BOVO beroepsopleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOVO beroepsopleidingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BOVO beroepsopleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor de documenten/persoonsgegevens voor de volgende documenten/persoonsgegevens:

Document/personeelsgegevens:  Max. bewaartermijn: Reden:
Sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie en getuigschriften 4 weken na sollicitatieprocedure invulling vacature
Stage-/arbeidsovereenkomst en wijzigingen 2 jaar na einde dienstverband uitvoering overeenkomst
verslagen functioneringsgesprekken 2 jaar na einde dienstverband uitvoering overeenkomst
verslaglegging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter 2 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Loonbelastingverklaringen en kopie identiteitsbewijzen 5 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Afspraken betreffende salaris- en arbeidsvoorwaarden 7 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Burgerlijke staat 7 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Loonbeslagen tot opheffing
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst 5 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Gegevens m.b.t. tijdsregistratie 52 weken vanaf dag registratie arbeidstijdenbesluit

 

Delen van persoonsgegevens met derden
BOVO beroepsopleidingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BOVO beroepsopleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BOVO beroepsopleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOVO beroepsopleidingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bovo-opleidingen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BOVO beroepsopleidingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BOVO beroepsopleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BOVO beroepsopleidingen of via info@bovo-opleidingen.nl.